Products Of Quality

BKT เรามีความชำนาญในธุรกิจงานก่อสร้าง ไม่ว่าจะเป็น ที่พักอาศัย คอนโดมิเนียม โรงงานอุตสาหกรรม รวมถึงระบบงานเคลือบพื้นและระบบกันซึม โดยการดำเนินงานอยู่ภายใต้การควบคุมของวิศวกร ที่มีความรู้ ความสามารถ จนเป็นที่ยอมรับในแวดวงธุรกิจงานก่อสร้าง และธุรกิจในโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ บริษัทฯ ขอขอบคุณในความไว้วางใจและเลือกใช้บริการกับทางบริษัทฯ ตลอดมา …..

Main Products & 10 Years Warranty

ด้วยประสบการณ์และความชำนาญงาน ที่สั่งสมมากกว่า 10 ปี ทางบริษัท บีเคที.ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด จึงมีความมั่นใจ และมุ่งมั่นที่จะสร้างผลงานให้มีคุณภาพและให้บริการอย่างเต็มที่

Alumina Cement

สำหรับงานพื้นห้องเย็น ทนอุณหภูมิ -40°C ถึง 1,000°C

Epoxy

สำหรับงานพื้นที่ทนต่อสารเคมี คลังสินค้า ลานจอดรถและห้องปฎิบัติการต่างๆ

Polyurethane

สำหรับงานพื้นที่ต้องการความสะอาดสูงเป็นพิเศษ ใช้งานในสภาพพื้นที่ทั้งเปียกและแห้ง

Polycem Fast 1

โพลีเมอร์ซีเมนต์ มอร์ต้าร์สีธรรมชาติ สำหรับพื้นที่ต้องการความสะอาดและใช้งานหนัก

Polycem Fast 2

โพลีเมอร์ซีเมนต์ มอร์ต้าร์สี สำหรับพื้นที่ต้องการความสะอาดและใช้งานหนัก

Polished Concrete

สำหรับงานระบบพื้นคอนกรีตขัดเงา สำหรับพื้นที่ต้องการความเงาและกันฝุ่น

Liduid Hardener

สำหรับงานพื้นที่ต้องการความสะอาด ต้องการความเงา ป้องกันการเกิดฝุ่น

Waterproof

สำหรับงานกันซึม เพื่อป้องกันน้ำรั่วบริเวณดาดฟ้า สระว่ายน้ำ และถังเก็บน้ำ

Project Reference